Детайли
През 2023-2024 учебна година училището работи по следните проекти:
 

             Pages 2 720x400

 

 

 Untitled

logo подккрепа за успех

logo OUD

 

  • "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"

logo APSPO

 

  • "Заедно в грижата за ученика" - две групи, от които едната ПГ-1клас, другата-4-5клас

 

printlogo
 
 

 


 

Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище, чрез:

  • развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните способности на учениците в тематично области извън включените в задължителната училищна подготовка;
  • преодоляване на обучителни затруднения по учебни предмети по учебния план;
  • повишаване на образователните постижения в определени научни области;
  • включване на по-голям брой ученици в извънкласни дейности посредством създаване на условия за провеждане на междуучилищни изяви и инициативи.

 

Проектът дава възможност провеждането на извънкласните дейности, организирани от училищата, да се извършва както от педагогически и непедагогически персонал, така и от външни за училището физически и юридически лица.

Извънкласните дейности за преодоляване на образователните затруднения на учениците и за занимания по интереси може да бъдат организирани със седмичен хорариум и/или на модулен принцип и се провеждат:

  • в учебното време на учениците през учебната година, извън учебните часове, а при целодневна организация на учебния ден може да се провеждат и в часовете за занимания по интереси и/или организиран отдих и физическа активност;
  • през почивните дни и ваканциите.

 

твоят час

Детайли

Проектът „Квалификация на педагогическите специалисти”  се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Детайли
   Грижата за здравето на децата е основополагащо начало, това е основната цел, която е заложена в прилагането на схема „Училищен плод” в Република България.
 
 
 
 
  Общата цел на схемата за предлагане на плодове в училищата 
е да се осигури юридическа и финансова рамка за трайно увеличаване на дялът на плодовете и зеленчуците в храненето на децата, особено във възрастта,
когато се оформят хранителните им навици....


   
© ALLROUNDER