Обучения

Детайли

Повишаването на квалификацията

е непрекъснат процес на подготовка за усъвършенстване на професионалната компетентност на педагогическите специалисти, който подпомага пълноценната им професионална реализация и кариерно развитие. Повишаването на квалификация се осъществява по програми и във форми по избор на педагогическия специалист с цел:

  1. Актуализиране и/или придобиване на допълнителни компетентности, които осигуряват професионална компетентност на педагогическите специалисти за ефективно изпълнение на възложената работа;
  2. Реализиране политиката на институцията за осигуряване на напредък и подобряване на образователните резултати самите ученици;
  3. Изпълнение на дадените в резултат на атестирането препоръки и насоки за професионално усъвършенстване;
  4. Удовлетворяване на професионалните интереси на педагогическия специалист и осигуряване на възможност за планиране, както на личностното и професионалното му израстване, така и на кариерното му развитие;
  5. Мотивиране и задържане на квалифицираните специалисти в системата на образованието;
  6. Създаване на условия за превръщане на институцията в среда за изява и за обмяната на добри практики;
  7. Учителската професия да стане по привлекателна и да се повиши социалния статус на педагогическия специалист.

Вътрешноучилищна квалификация за учебната 2021-2022 година:

I. Провеждане на вътрешноинституционална квалификация - изнесено обучение в периода 01-02.09.2022г.

Тема: Портфолиото като съвременна образователна технология;
Място на провеждане: к.к. Свети Влас, хотел "Парадаиз Бийч";
Период на провеждане: 01-02.09.2022 г.;
Начален и краен час: на 01.09.2022 г. от 10:30ч. до 18:30ч.; на 02.09.2022 г. от 08:30ч. до 12:20ч.;
Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие: 24;
Обучител: комисия за квалификационна дейност.

   
© ALLROUNDER