Изпитни програми и конспекти - сам. ф-ма

Детайли
Категория: самостоятелна ф-ма конспекти и програми
Публикувана на Сряда, 13 Ноември 2013 17:08
Написана от Super User
Посещения: 35008


ИЗПИТНИ  ПРОГРАМИ И КОНСПЕКТИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА НА УЧЕНИЦИ ОТ САМОСТОЯТЕЛНА


6 КЛАС

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗП и ЗИП

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ:

Български език

1.      Текстът в научната сфера на общуване

2.      Урочна статия

3.      Видове прости изречения по цел на общуване

4.      Безглаголни и безподложни изречения

5.      Сказуемно определение

6.      Безлични прости изречения

7.      Обособени части

8.      Вметнати думи и изрази

9.      Сложно съчинено изречение-видови, особености

10.  Притежателно местоимение

11.  Възвратни местоимения

12.  Неопределително и отрицателно местоимение

13.  Обобщително местоимение

14.  Глагол.Залогна глагола

15.  Сегашно деятелно причастие

16.  Минало свършено и минало несвършено деятелно причастие

17.  Минало страдателна причастие

18.  Деепричастие

19.  Минало неопределено време

20.  Минало предварително време

21.  Бъдеще време в миналото

22.  Съобщение. Обява

Литература

1.      Косачи-Елин Пелин

2.      Приказка без край-Михаил Енде

3.       Щастливият принц-Оскар Уайлд

4.      Серафим – Йордан Йовков

5.      Малкият принц - Екзюпери

6.      Лафонтен-басни- Гълъбът и мравката, Лъвът и мишката

7.      Клетниците – Виктор Юго

8.      Братчетата на Гаврош – Христо Смирненски

9.      Принцът и просякът – Марк Твен

10.  Из „Автобиогафия“  „Чужди езици“ Бранислав Нушич

11.  Художник – Веселин Ханчев

12.  История славянобългарская – Паисий Хилендарски

13.   Добри Чинтулов – песни

14.  Хубава си, моя горо – Любен Каравелов

15.  Хайдути- Христо Ботев

16.  Под игото – Радини вълнения- Иван Вазов

 

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ЗП И ЗИП:

            Отличен 6.00  се поставя на писмена работа, в която са овладени следните знания и умения: предава се съдържанието на художествения текст вярно, изчерпателно и в съответствие с развитието на действието; напълно е съобразена с дидактическата задача; не се допускат елементи на разсъждение; правилно и последователно се преобразува пряката реч в непряка; използва се подходящо глаголно време; не са допуснати граматични, правописни и пунктуационни грешки.

            Много добър 5.00  се поставя на писмена работа, в която се предава съдържанието  на художествения текст в съответствие с развитието на действието, вярно, но сбито; като цяло е съобразена с дидактическата задача; допускат се единични разсъждения върху отделни структурни елементи; преобразува се пряката реч в непряка, но в синтактичните конструкции са използвани повтарящи се глаголи; използва се подходящо основно  глаголно време,но се допускат единични грешки при съвместната употреба на глаголните времена и наклонения;допуснати са единични граматични, правописни или пунктуационни грешки. 

            Добър 4.00  се поставя на писмена работа, в която се предава съдържанието като цяло, но се пропускат и/ или разместват епизоди, важни за развитието на действието; изпълнена е непоследователно дидактическата задача, но се запазва смисълът на художествения текст; преразказва се, като се допуска елементи на разсъждение, преобразува се пряката реч в непряка, но се допускат пунктуационни грешки при оформянето й; използвано е подходящо основно глаголно време, но се допускат единични грешки в неговата употреба; допуснати са повтарящи се граматични, лексикални, правописни и пунктуационни грешки; използвани са еднотипни синтактични конструкции.

            Среден 3.00  се поставя на писмена работа,в която се предава съдържанието като цяло, но се пропускат отделни епизоди и се допуска смислово несъответствие; като цяло е съобразена с дидактическата задача, но е нарушена смисловата и логическата взаимосвързаност както на художествения текст, така и на преразказа; преразказва се, като се допускат елементи на разсъждение; неточно и непоследователно се преобразува пряката реч в непряка; използва се  неподходящо глаголно време; допуснати са груби и повтарящи се граматични, лексикални, правописни и пунктуационни грешки .

            Слаб 2.00 се поставя в писмена работа, в която са допуснати фактологични грешки  и се наблюдава неумение за вярно и изчерпателно предаване на съдържанието в съответствие с развитието на действието; не е съобразена с дидактическата задача; пряката реч не е преобразувана в непряка, поради което не са преразказани диалозите или монолозите в художествения текст;не се избира правилно наклонението на глагола и основното глаголно време; проявява се явна езикова некомпетентност.

ІІІ. УЧЕБНИК: Български език, изд. Булвест 2000; Литература, изд.Булвест                                               2000

 

АНГЛИЙСКИ  ЕЗИК

     І. ИЗПИТНИ ТЕМИ:

 

UNIT

GRAMMAR

VOCABULARY

MODULE 1: FAMILY AND FRIENDS

Unit 1: Visiting friends

Present Simple

Present Continuous

Adverbs of Frequency

Places to stay on holiday

Phrases with v.make/do

Unit 2: When my Grandparents were kids

Past Simple

Past Continuous

When/While

Obsessions

Unit 3: Making friends

Yes/No Questions, WH Questions, Tag Questions

Adverbs of manner

Nationalities

MODULE 2: LOOKING COOL FEELING COOL

Unit 1: Food now and then

Articles

Quite/Very

Food and tastes

Unit 2: Eating out

Countable and Uncountable Nouns; Indefinite Pronouns

Preparing Food

Unit 3: Shopping Mania

Pronouns one/ones; Comparing Adjectives; too/enough

Materials and Patterns

MODULE 3: THE WORLD  IN MY EYES

Unit 1: Legends and Myths

And/but/or;

So/neither

Knights and castles

Unit 2: It's a small world

Future: be going to/will/shall

Means of Transport

Unit 3: Mind your Manners

Have/must/had to

Reflexive Pronouns

Emotions

MODULE 4: MAKING A BETTER WORLD

Unit 1: Animals in Need

Can/will be able to

Protected Animals

Unit 2: Bright Ideas

Adverbs of probability; may

Household Appliances

Unit 3: Worthy Causes

Hundreds of/thousand of

Natural disasters

 

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ:

 

            Изпитът се провежда в две части- писмена и устна. Писмената част включва тестовете след всеки модул, които се оценяват по зададена скала, а именно:

           

Точки

Оценка

35 -32

6

31 - 28

5

27 - 24

4

23 - 19

3

18 - 0

2

 

            Устната част на изпита включва диалога на съответния урок и упражненията към него. Критериите за оценка са: произношение, разбиране на прочетеното, познаване на лексиката, отговор на въпроси, създаване на кратък устен текст. Окончателната оценка е средноаритметична от двете части.

 

ІІІ. УЧЕБНИК: HELLO! , изд.Просвета

 

 

МАТЕМАТИКА – ЗП и ЗИП

 

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ:

1

Числови изрази съдържащи степен. Намиране на неизвестна компонента при действие степенуване.

2

Действия със степени.

3

Положителни и отрицателни числа

4

Модул на рац.числа. Сравняване на рац.числа.

5

Събиране и изваждане на рац.числа

6

Алгебричен сбор

7

Събиране, изваждане и умножение на рац. числа

8

Умножение и деление на рационални. Намиране на неизвестен множител

9

Степенуване на рационални числа.

10

Декартова координатна система.

11

Дължина на окръжност. Лице на кръг. Построяване на кръгова диаграма

13

Правилен многоъгълник

14

Призма. Лице на повърхнина. Обем

15

Пирамида. Лице на повърхнина. Обем

16

Цилиндър. Лице на повърхнина. Обем

18

Конус. Лице на повърхнина. Обем

19

Сфера. Кълбо. Лице на повърхнина. Обем

 

20

Пропорции

21

Отношението a:b:c

22

Приложение на пропорциите

23

Рационални изрази. Цял израз.Числена стойност на израз.

24

Едночлен.Нормален вид на едночлен. Събиране и изваждане на едночлени.Подобни едночлени

25

Умножение, степенуване и деление на едночлени

26

Многочлен. Нормален вид на многочлена. Събиране и изваждане на многочлени.

27

Умножение на многочлен с едночлен. Умножение на многочлен с многочлен

28

Умножение на многочлен с многочлен

 

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ЗП И ЗИП:

Изпитния тест съдържа 10 задачи. Всяка задача се оценява с 2 точки. Оценката се определя по формулата:    Оценка  = 2 + брой точки : 5

ІІІ. УЧЕБНИК: Математика, изд.Архимед

 

 

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

 

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ:

1.                  Операционни системи и носители на информация

2.                  Компютърна текстообработка – Word

3.                  Работа с графични изображения

4.                  Електронни таблици – Excel

5.                  Компютърна презентация

6.                  Интернет. Електронни адреси и електронно писмо

 

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ:

1. Писмена част

-  Дефиниране на понятията                                                                                 до 10 точки

-  Изложението  е подчинено на зададената тема                                                          до 15 точки

-  Не допуска правописни грешки                                                                         до 10 точки

 

 2. Практическа част

  -  Самостоятелност при изпълнение на задачата                                             до 15 точки

  -  Логическа последователност и пълнота на изпълнението                           до 10 точки                                                                         

Оценяване според брой точки:

Оценка

Брой точки

Слаб 2

До 29

Среден 3

От 30 до 40

Добър 4

От 41 до 48

Мн. Добър 5

От 49 до 56

Отличен 6

От 57 до 60

                                                   

            Крайната оценка от изпита се формира като средноаритметична от оценките, получени върху писмената и практическата част.

 

ІІІ. УЧЕБНИК: Информационни технологии, изд.Регалия

 

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

 

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ:

1. Българите навлизат в новото време.

2. Светът на Възрожденските българи.

3. Първите будители: Паисий Хилендарски и Софроний Врачански.

4. Новото българско училище.

5. Движение за независима българска църква.

6. Борбите на българите през първата половина на ХІХ в.

7. Българската освободителна революция (1856 – 1868 ).

8. Българската освободителна революция (1869 – 1873 ).

9. Априлското въстание (1876 ).

10.Руско-турската война 1877 – 1878 г. и освобождението на България.

11.Българският национален въпрос.

12.Начало на Нова България.

13.Съединението.

14.Българска следосвобожденска демокрация до края на ХІХ в. ( 1886 – 1894 ).

15.България 1894 – 1901 г.

16.Война за национално обединение ( 1912 – 1918 )

17.Политически живот ( 1918 – 1925 ).

18.България в годините на ІІ-та световна война ( 1939 – 1944 )

19.Политическата система на комунизма.

20.Краят на тоталитарния строй в България 1989 – 1990 г.

 

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ:

 

            Изпитният билет съдържа два компонента: тест и отговор на исторически въпрос, който има за цел да провери умението да структурира исторически текст.

            Отличен 6.00 се поставя на писмена работа, в която е налице задълбочено излагане на фактите, в логическа последователност, придружено с необходимия коментар и анализ. Не са допуснати съществени правописни, фактологически грешки.

            Много добър 5.00 се поставя на писмена работа, в която фактите са изложени в логическа последователност, но са допуснати някои фактологични и правописни грешки или при някои факти и явления анализът не е направен задълбочено.

            Добър 4.00 се поставя на писмена работа, в която е разгледано основното съдържание, но анализът е ограничен по отношение на дълбочина и обхват, преобладават констатации на фактите, липсват изводи и обобщения. Допуснати са правописни и фактологични грешки.

            Среден 3.00 се поставя на писмена работа, в която не е обхванато цялото съдържание на темата, нарушена е логическата последователност на изложението. Анализът е заменен просто с констативност. Съществуват сериозни фактологични, правописни грешки.

            Слаб 2.00 се поставя, когато не се познава съдържанието на темата. Допуснато е отклоняване от съдържанието. Има груби фактологични грешки.

 

ІІІ. УЧЕБНИК: История и цивилизация, изд. Просвета

 

ГЕОГРАФИЯ  И  ИКОНОМИКА

 

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ:

1. Африка – географско положение, големина и брегова линия.

2. Релеф на Африка. Климат на Африка. Природни зони на Африка.

3. Население на Африка. Страни в Африка

4. Южна Америка – географско положение и брегове. Релеф на Южна Америка.

5. Климат на Южна Америка. Природни зони на Южна Америка.

6. Население на Южна Америка. Страни в Южна Америка.

7. Северна Америка – географско положение и брегове. Релеф на Северна Америка.

8. Климат на Северна Америка. Природни зони на Северна Америка

9. Население на Северна Америка. Страни в Северна Америка.

10.Атлантически океан. Северен ледовид океан.

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ:

            Изпитният билет съдържа два компонента: тест и отговор на въпрос по зададена тема, който има за цел да провери умението да се структурира  текст.

Отличен 6.00   се поставя на писмена работа, която има системно,подробно и актуализирано изложение, наличие на собствено мнение, задълбочен анализ на фактите и връзките между тях, най-нова и с необходимото количество информация.В работата няма смислови,фактически и правописни грешки.

Много добър 5.00 се поставя на писмена работа, в която знанията са изложени системно и вярно, допуснати са незначителни фактически пропуски. При някои от основните проблеми анализът не е направен с необходимата задълбоченост и липсва  широк обхват. Няма смислови, фактически и правописни грешки.

Добър 4.00  се поставя на писмена работа, в която е разгледано основното съдържание на темата. Анализът е ограничен по отношение на дълбочина и обхват – преобладават констатации на фактите. Използваната информация е недостатъчна за пълен анализ и изводи. Няма ясно изразено собствено отношение към възловите проблеми. Направени са малко фактически грешки, но те не са груби.

Среден 3.00  се поставя на писмена работа, в която не е обхванато цялото съдържание на темата, без необходимата системност. Анализът е заменен с проста констативност.Липсва най-нова информация. Направени са фактически и правописни грешки.

Слаб 2.00  се поставя на работа, в която не се познава съдържанието на темата, направено е отклонение от темата.Допуснати са груби смислови, фактологични, стилови и правописни грешки.

 

ІІІ. УЧЕБНИК: География и икинимика, изд.Булвест

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА

 

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ:

1.Видове движения. Скорост.

2. Сили. Сила на тежестта и тегло на телата.

3. Лост и макара. Натиск и налягане

4. Пльтност. Плаване на телата.

5. Електрични заряди и строеж на атома. Електричен ток и електрична верига.

6. Проводници и изолатори.

7. Последователно и успоредно свьрзване на консуматори.

8. Постоянни магнити.

9. Градивни частици на веществата.

10.Химичен елемент. Прости и сложни вещества.

11.Физични свойства на веществата.

12.Химични промени на веществата. Химични реакции.

13.Условия за протичане на химичните реакции. Признаци за протичане на химичните реакции.

14.Закон за запазване масата на веществата.

15.Кислород. Свойства на кислорода. Оксиди. Химично сьединяване. Получаване на кислород. Химично разлагане

16.Водород. Получаване на водород. Свойства на водорода.

17.Желязо. Свойства на желязото.

17.Движение на веществата в растителния организьм. Проводяща система.

18.Движение на веществата в животинския организьм. Крьвоносна система.

19.Дразнимост при животните. Нервна система.

20.Движения при животните. Опорно двигателна система.

21.Сьщност и значение на размножаването. Видове размножаване.

22.Размножаване на животните.

23.Размножаване на растенията.

24.Крьвоносна система. Крьвообращение.

25.Нервна система. Опорно двигателна система. Полова система.

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ:

            Отличен 6.00 се поставя на писмена работа, в която е налице задълбочено излагане на фактите, в логическа последователност, придружено с необходимия коментар и анализ. Не са допуснати съществени правописни, фактологически грешки.

            Много добър 5.00 се поставя на писмена работа, в която фактите са изложени в логическа последователност, но са допуснати някои фактологични, и правописни грешки или при някои факти и събития анализът не е направен задълбочено.

            Добър 4.00 се поставя на писмена работа, в която е разгледано основното съдържание, но анализът е ограничен по отношение на дълбочина и обхват, преобладават констатации на фактите, липсват изводи и обобщения. Допуснати са правописни, фактологични грешки.

            Среден 3.00 се поставя на писмена работа, в която не е обхванато цялото съдържание на темата, нарушена е логическата последователност на изложението. Анализът е заменен просто с констативност. Съществуват сериозни фактологичнии правописни грешки.

            Слаб 2.00 се поставя, когато не се познава съдържанието на темата. Допуснато е отклоняване от съдържанието. Има груби фактологични грешки.

ІІІ. УЧЕБНИК: Човекът и природата, изд.Булвест

МУЗИКА

 

 І. ИЗПИТНИ ТЕМИ:

Писмена част

1.                  Панчо Владигеров.

2.                  Веселин Стоянов

3.                  Филип Кутев.

4.                  Средна Северна България.

5.                  Добруджа.

6.                  Шоплук.

7.                  Български народни танци.

8.                  Съвременни танци.

9.                  Старинни европейски танци.

10.              Салонни танци.

Практическа част

-                     изпей с целия текст песен от училищния репертоар;

-                     изпей предпочитана песен ( вкл. от извънучилищния репертоар).

 

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ:

            Изпитът се състои от два компонента. Първият изисква писмен отговор на тема от конспекта по избор, който се оценява въз основа на следните критерии:

            Отличен 6.00 се поставя на писмена работа, в която е налице задълбочено излагане на фактите, в логическа последователност, придружено с необходимия коментар и анализ. Не са допуснати съществени правописни, фактологически грешки.

            Много добър 5.00 се поставя на писмена работа, в която фактите са изложени в логическа последователност, но са допуснати някои фактологични, и правописни грешки или при някои факти и събития анализът не е направен задълбочено.

            Добър 4.00 се поставя на писмена работа, в която е разгледано основното съдържание, но анализът е ограничен по отношение на дълбочина и обхват, преобладават констатации на фактите, липсват изводи и обобщения. Допуснати са правописни, фактологични грешки.

            Среден 3.00 се поставя на писмена работа, в която не е обхванато цялото съдържание на темата, нарушена е логическата последователност на изложението. Анализът е заменен просто с констативност. Съществуват сериозни фактологичнии правописни грешки.

            Слаб 2.00 се поставя, когато не се познава съдържанието на темата. Допуснато е отклоняване от съдържанието. Има груби фактологични грешки.

Втората част е свързана с изпълнение на песен, по избор от конспекта. Крайната оценка е средноаритметична от двете.

 

ІІІ. УЧЕБНИК: Музика, изд.Просвета

 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛНО  ИЗКУСТВО

 

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ:

Писмена част

1. Разновидности на пейзажния жанр.

2. Поздравителна картичка.

3. Натърморт.

4. Абстрактно изкуство.

5. Фантазните образи в изобразителното изкуство.

6. Декоративно-приложни изкуства.

7. Видове изящни изкуства.

8. Линогравюра.

9. Народни обичаи и празници.

Практическа част

1. Рисуване на морски пейзаж.

2. Изработване на поздравителна картичка.

3. Рисуване от натура на предмети с ръбеста и цилиндрична форма.

4. Създаване на нефигурална композиция на абстрактното изкуство.

5. Създаване на цветна линогравюра.

6. Рисуване на портрет.

7. Създаване на отворене декоративна композиция.

8. Илюстриране на литературен текст с фантазно съдържание

9. Създаване на български национален костюм.

 

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ:

            Оценката по изобразително изкуство има дидактически и естетически показатели. Дидактическите показатели се отнасят до изпълнението на поставените учебно-практически задачи и до усвояването на определени теоретични знания за изобразителното изкуство,които съответсвуват на Държавните образователни изисквания. Естетическите показатели отразяват качествените характеристики на възрастовите и индивидуалните творчески прояви на ученика. Оценката по изобразително изкуство е комплексна (съдържа дидактически и естетически показатели).

ІІІ. УЧЕБНИК: Изобразително изкуство, изд. Анубис

 

ДОМАШЕН БИТ И ТЕХНИКА

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ:

1. Представяне на идеи в различна форма

2. Ергономия.Ергономични изисквания

3. Приложение на информационните технологии

4. Занаяти-минало и съвременост

5. Фирмата катоформа на организация на бизнеса

6. Фирмата в конкурентна среда

7. Реклама

8. Неразглобяеми съединения

9. Пробивна машина

10.Довършители операции

11.Шевна машина

12.Основни параметри на електрическата верига

13.Преобразуватели и консуматори на ел. Енергия

14. Видове инсталации-осветителна, сигнална, охранителна

15.Енергийни разходи

16.Топлинна обработка на хранителни продукти

17. Българска национална кухня

18. Аграрни дейности

19.Икебна

20.Фермата като възможност за семеен бизнес

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ:

             Отличен 6.00 се поставя на писмена работа, в която е налице задълбочено излагане на фактите, в логическа последователност, придружено с необходимия коментар и анализ. Не са допуснати съществени правописни, фактологически грешки.

            Много добър 5.00 се поставя на писмена работа, в която фактите са изложени в логическа последователност, но са допуснати някои фактологични, и правописни грешки или при някои факти и събития анализът не е направен задълбочено.

            Добър 4.00 се поставя на писмена работа, в която е разгледано основното съдържание, но анализът е ограничен по отношение на дълбочина и обхват, преобладават констатации на фактите, липсват изводи и обобщения. Допуснати са правописни, фактологични грешки.

            Среден 3.00 се поставя на писмена работа, в която не е обхванато цялото съдържание на темата, нарушена е логическата последователност на изложението. Анализът е заменен просто с констативност. Съществуват сериозни фактологичнии правописни грешки.

            Слаб 2.00 се поставя, когато не се познава съдържанието на темата. Допуснато еотклоняване от съдържанието. Има груби фактологични грешки.

 

ІІІ. УЧЕБНИК: Домашна техника и икономика, изд.Бит и техника - Варна

 

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ ЗП и ЗИП

 

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ:

1. Бягане на50м.

2. Скок дължина от място

3. Хвърляне на плътна топка /кор.преси

4. Бягане на 300/600 м.

5. Лицеви опори/момчета/; Коремни преси/момичета/

 

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ:

Изпитът по ФВС е практически и се оценява по критериите на Приложение № 5 от Указание по физкултура и спорт  1995/1996 г.

 

 


7 КЛАС

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

 

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ:

Български език

1.                  Аргументативен текст – същност.

2.                  Сложно изречение – същност, анализ.

3.                  Коментар на художествен текст – същност, практическа работа.

4.                  Фразеологични словосъчетания.

5.                  Дума. Лексикално значение на думата.

6.                  Глагол. Вид на глагола.

 

Литература

1.Иван Вазов – “ Една българка” – Композиционна схема.

2. Иван Вазов – “Немили – недраги” – Композиционна схема.

3. Алеко Константинов – “ Бай Ганьо” –Рреч на героя.

4. Елин Пелин – “ По жътва” – Изследване на художествен детайл.

5. Пейо Яворов – “ Заточеници” – Художественото майсторство на поета.

6. Ал. Константинов – “ До Чикаго и назад” – Красотата на Ниагара.

7. Иван Вазов – “ Опълченците на Шипка” – Ролята на антитезата.

Развитие на речта

1 .Съчинение разсъждение по житейски проблем.

2. Трансформиращ преразказ по изучавана творба.

3 .Отговор на литературен въпрос  върху изучавана творба.

4. Есе – същност, разработване.

5. Съчинение разсъждение по нравствено – етичен проблем.

 

 

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕЗП и ЗИП:

Оценяването е съобразено с ДОИ за създаване на ученически писмени ученически текстове (преразказ, съчинение), които са предвидени в учебната програма за съответната образователна степен.

1. Критерии за оценяване на интерпретативно съчинение (общо 30 точки)

Оценяването включва:

 1. Литературни компетентности
 2. Компетентности за създаване на аргументативен текст
 3. Езикови компетентности

 

Критерий

Точки

1.

Литературни компетентности

10

1.1.

Познава съдържанието на изучаваната художествена творба и се ориентира в системата на хуманитерните проблеми и ценности 

2

1.2.

Осъзнава актуалността на разработвания проблем  

2

1.3.

Показва знания за автора и творбата и умения да ги ситуира в социокултурния контекст на епохата 

4

1.4.

Осмисля темата и подчинява разработката  на нея 

2

2.

Компетентности за създаване на аргументативен текст

12

2.1.

Формулира точна, ясна и изчерпателна теза

4

2.2.

Изгражда задълбочена, логически последователна и смислово обвързана с темата аргументация 

4

2.3.

Прави адекватни изводи и заключения 

2

2.4.

Умее да балансира собствен текст и цитати от художествената творба

1

2.5.

Оформя графически правилно текста

1

3.

Езикови компетентности

8

3.1.

Владее и прилага правописната норма

2

3.2.

Владее и прилага лексикалната норма

2

3.3.

Владее и прилага граматичната норма

2

3.4.

Владее и прилага пунктуационната норма

2

 

Таблица за оценяване според предварително заявения брой точки 30 точки

 

Точки

Оценка

28  -  30

6

21 – 27

5

14  - 20

4

11  - 13

3

0  - 10

2

ІІІ. УЧЕБНИК: Български език, изд. Булвест 2000; Литература, изд.Булвест 2000

 

 

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ:

UNIT

GRAMMAR

VOCABULARY

I.My World – Local and Global

1. My Mates and I

Present Simple and Present Continuous

Describing Personality

2. Where is it Made?

Present Simple Passive

Materials

3. The Beauty of Duties

Future Forms: Present Simple and present Continuous. Must / have to

Duties and Responsibilities atHome

II. Echoes of the Past

1. The Tudors

Past Simple and Past Continuous. Prepositions of Time. The definite article.

Relationships

2. All the World is a Stage

Past Simple Passive

The Theatre

3. Amazing Inventions and Discoveries

Could / can / be able to. Zero Article. Another / other

Finding and Creating

III. Leisure and Pleasure

1. I’ve read it! I’ve seen it!

The Present Perfect.

Ever / never

Success

2. The Adventure Starts Here!

The Present Perfect.

Since / for

Sports Equipment and outdoor gear

3. Better Safe than Sorry

Should / ought to.

All / both / several / none.

Might / would

Internet Slang and SMS Language

IV. The World Seen Through Different Eyes

1. Let’s Celebrate!

The Present Perfect. Been to / gone to. Adverbs of Degree

Emotional Reactions

2. Have you Heard the News?

The Present Perfect and Past Simple. Prepositional Verbs.

The Media

3. Home, Sweet Home!

Adverbial Clauses of Time, Places and Manner

Dwellings

 

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ:

            Изпитът се провежда в две части- писмена и устна. Писмената част включва тестовете след всеки модул, които се оценяват по зададена скала, а именно:

           

Точки

Оценка

35 -32

6

31 - 28

5

27 - 24

4

23 - 19

3

18 - 0

2

 

            Устната част на изпита включва диалога на съответния урок и упражненията към него. Критериите за оценка са: произношение, разбиране на прочетеното, познаване на лексиката, отговор на въпроси, създаване на кратък устен текст.

Окончателната оценка е средноаритметична от двете части.

 

ІІІ. УЧЕБНИК: HELLO!, изд. Просвета

 

 

 

МАТЕМАТИКА – ЗУЧ И ИУЧ

 

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ:

 

1. Формули за съкратено умножение. Разлагане на многочлени на множители

2. Съседни ъгли, противоположни ъгли. Перпендикулярни прави.

3. Ъгли, получени при пресичане на две прави с трета. Признаци за успоредност на две прави.

4. Триъгълник. Сбор на ъглите в триъгълник. Външен ъгъл на триъгълник.

5. Уравнение с едно неизвестно. Линейни уравнения. Линейно параметрично уравнение.

6. Моделиране с линейни уравнения – задачи от движение, задачи от работа, задачи от капитал, задачи от смеси и сплави.

7. Еднакви триъгълници – първи и втори признак за еднаквост на два триъгълника.

8. Равнобедрен триъгълник. Равностранен триъгълник. Симетрала на отсечка.

9. Трети признак за еднаквост на два триъгълника

10. Правоъгълен триъгълник с ъгъл 30°.

11. Медиана към хипотенуза в правоъгълен триъгълник.

12. Признак за еднаквост на два правоъгълни триъгълника.

13. Ъглополовяща на ъгъл. Височина, ъглополовяща и медиана в равнобедрен триъгълник.

14. Линейно неравенство с едно неизвестно. Начини за представяне на решенията на    линейното неравенство. Неравенства свеждащи се до линейни.

15. Неравенства между страни и ъгли в триъгърника. Неравенство на триъгълника.

16. Успоредник. Правоъгълник. Ромб. Квадрат.

17. Трапец. Равнобедрен трапец.

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ЗП и ЗИП:

 

Изпитния тест съдържа 8 задачи. Всяка задача се оценява с 2 точки. Оценката се определя по формулата:    Оценка  = 2 + брой точки : 4

Точки

Оценка

16 - 13

6

12 - 9

5

8 - 5

4

4 – 3

3

2 - 0

2

 

ІІІ. УЧЕБНИК: Математика, изд. Архимед

 

 

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

 

 

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ

 

1. Компютърна система

Основни технически параметри на частите на компютърна система

Настройки на операционната система на ниво потребителски интерфейс

2. Защита на данните в компютърната система

Средства и методи за защита на информация. Използване на антивирусни програми

3. Електронни таблици

Проектиране, създаване и форматиране на електронна таблица

Основни операции с клетки и области в елетронна таблица. Работни листове.

Сортиране на данни по зададени критерии. Търсене и замяна на данни. Логически оператори.

Основни типове диаграми. Графична интерпретация на данните.

Отпечатване на таблица и на отделни части от нея.

4. Компютърна текстообработка

Въвеждане на текст, съдържащ специални знаци и символи.

Създаване и оформяне на таблици със средствата на текстообработваща програма.

Вмъкване, оформяне и позициониране на нетекстови обекти в текстов документ – художествен надпис, графична форма, текстово каре, рамка.

Прехвърляне на данни между няколко текстови документа.

5. Компютърна презентация

Създаване на компютърна презентация по зададена тема. Използване на звукови ефекти, диаграми и таблици.

Запазване на презентация в различни файлови формати.

Правила за представяне на презентация пред публика.

6. Интернет

Същност на глобалната мрежа Интернет. Основни начини за достъп до Интернет.

Работа с програма за комуникация в реално време. Правила за сигурност на децата в

Интернет.

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ:

 

1. Писмена част

-  Дефиниране на понятията                                                                                 до 10 точки

-  Изложението  е подчинено на зададената тема                                                          до 15 точки

-  Не допуска правописни грешки                                                                         до 10 точки

 

 2. Практическа част

  -  Самостоятелност при изпълнение на задачата                                             до 15 точки

  -  Логическа последователност и пълнота на изпълнението                           до 10 точки

                                                                                                                                            

Оценяване според брой точки:

Брой точки

Оценка

60 - 57

6

56 - 49

5

48 -41

4

40 -30

3

29 - 0

2

                                                   

            Крайната оценка от изпита се формира като средноаритметична от оценките, получени върху писмената и практическата част.

 

ІІІ. УЧЕБНИК:Информационни технологии, изд.Архимед

 

 

 

 

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

 

І.ИЗПИТНИ ТЕМИ

 

 1. В началото на човешката история. „Неолитната революция” – преходът към земеделие и ското въдство. Днешните български земи – огнище на цивилизация.
 2. Страната на Нил. Владетел и общество, религия в древен Египет.
 3. Първите държави в Месопотамия. Обществата в Месопотамия.
 4. Империите на Древния изток. История и религия на древните евреи.
 5. Егейските цивилизации и раждането на Елада. Античният свят и войната. Троянската война.
 6. Античният полис и неговите граждани. Спарта и Атина през VI –V век пр.Хр.
 7. Културата на древна Елада
 8. Тракийската държавност. Одриското царство. Тракийската култура
 9. Империята на Александър Македонски. Елинистическата цивилизация
 10. Древна история на Италия. Раждането на Рим. Римската република
 11. Римската военна експанзия в Средиземноморието

12. От република към империя. Ранната Римска империя.

13. Общество и религия в Римската империя

14. Късната Римска империя

 

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ:

            Изпитният билет съдържа два компонента: тест и отговор на исторически, въпрос, който има за цел да провери умението да структурира исторически текст.         

            Отличен 6.00 се поставя на писмена работа, в която е налице задълбочено излагане на фактите, в логическа последователност, придружено с необходимия коментар и анализ. Не са допуснати съществени правописни, фактологически грешки.

            Много добър 5.00 се поставя на писмена работа, в която фактите са изложени в логическа последователност, но са допуснати някои фактологични и правописни грешки или при някои факти и явления анализът не е направен задълбочено.

            Добър 4.00 се поставя на писмена работа, в която е разгледано основното съдържание, но анализът е ограничен по отношение на дълбочина и обхват, преобладават констатации на фактите, липсват изводи и обобщения. Допуснати са правописни и фактологични грешки.

            Среден 3.00 се поставя на писмена работа, в която не е обхванато цялото съдържание на темата, нарушена е логическата последователност на изложението. Анализът е заменен просто с констативност. Съществуват сериозни фактологични, правописни грешки.

            Слаб 2.00 се поставя, когато не се познава съдържанието на темата. Допуснато е отклоняване от съдържанието. Има груби фактологични грешки.

 

ІІІ. УЧЕБНИК: История и цивилизация, изд. Булвест

 

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

 

І.ИЗПИТНИ ТЕМИ:

 

 1. Географско положение, граници и големина на Азия. Брегове и брегова линия
 2. Релеф, климат и води на Азия
 3. Природни зони на Азия-от полярните пустини до зоната на степите
 4. Население, политическа карта и стопанство на Азия
 5. Страни в Източна и Южна Азия. Япония и Китай
 6. Страни в Източна и Южна Азия. Индия. Страни в Западна и Централна Азия. Турция и Саудитска Арабия
 7. Страни в Западна и Централна Азия. Казахстан
 8. Индийски океан
 9. Географско положение, граници и големина на Австралия. Брегове и брегова линия
 10. Релеф, климат, води и природни зони на Австралия
 11. Население на Австралия. Австралийски съюз
 12. Тихи океан.
 13. Океания – население и стопанство          
 14. Географско положение, граници и големина на Антарктида. Природата на Антарктида.

 

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ:

 

Отличен 6.00  се поставя на писмена работа, която има системно,подробно и актуализирано изложение, наличие на собствено мнение, задълбочен анализ на фактите и връзките между тях, най-нова и с необходимото количество информация.В работата няма смислови,фактически и правописни грешки.

Много добър 5.00  се поставя на писмена работа, в която знанията са изложени системно и вярно, допуснати са незначителни фактически пропуски. При някои от основните проблеми анализът не е направен с необходимата задълбоченост и липсва много широк обхват. Няма смислови,фактически и правописни грешки.

Добър 4.00 се поставя на писмена работа, в която е разгледано основното съдържание на темата. Анализът е ограничен по отношение на дълбочина и обхват – преобладават констатации на фактите. Използваната информация е недостатъчна за пълен анализ и изводи. Няма ясно изразено собствено отношение към възловите проблеми. Направени са малко фактически грешки и те не са груби.

Среден 3.00  се поставя на писмена работа, в която не е обхванато цялото съдържание на темата, без необходимата системност. Анализът е заменен с проста констативност.Липсва най-нова информация. Направени са фактически и правописни грешки.

Слаб 2.00  се поставя на работа, в която не се познава съдържанието на темата, направено е отклонение от темата.Допуснати са груби смислови, фактологични, стилови и правописни грешки.

 

ІІІ. УЧЕБНИК: География и икономика, изд. Булвест

 

 

 

 

 

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

 

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ:

 

1. Многообразие и класификация на организмите.

2. Обща характеристика на предядрените едноклетьчни организми. Бактерии. Цианобактерии.

3. Обща характеристика на сьщинскоядрените  едноклетьчни организми.

4. Тип Коренокожки. Тип Камшичести. Тип Ресничести. Колониални едноклетьчни организми.

5. Обща характеристика на растенията.

6. Талусни растения. Водорасли.

7. Растителни органи. Вегетативни органи.

8. Кормусни растения. Отдел мьхове.

9. Отдел Папратови.

10. Отдел Семенни растения. Подотдел

11. Голосеменни. Многообразие на голосеменните растения

12. Обща характеристика на гьбите. Многообразие на гьбите.

13.. Обща характеристика на животните.

14. Тип Мешести. Мнгообразие на мешестите животни.

15. Тип Плоски, кръгли, прешленести червеи.

16. Тип Членестоноги.

17. Клас Ракообразни и клас Паякообразни.

18. Клас Насекоми. Многообразие на  членестоногите.

19. Тип Мекотели. Мнгообразие на  мекотелите.

20. Роля на живите организми в крьговрата на ваществата.

21. Роля на  едноклетьчните организми в природата.

22.Паразитни едноклетьчни организми. Заболявания на човека причинени от едноклетьчни организми. Хигиенни норми.

23. Паразитни растения ирастения – хищници.

24. Паразитни гьби. Заболявания на човека причинени от паразитни гьби.  Хигиенни норми.

25. Безгрьбначни животни - паразити. Заболявания на човека причинени от безгрьбначни паразити.  Хигиенни норми.

 

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ:

 

            Отличен 6.00се поставя на писмена работа, в която е налице задълбочено излагане на фактите, в логическа последователност, придружено с необходимия коментар и анализ. Не са допуснати съществени правописни, фактологически грешки.

            Много добър 5.00 се поставя на писмена работа, в която фактите са изложени в логическа последователност, но са допуснати някои фактологични, и правописни грешки или при някои факти и събития анализът не е направен задълбочено.

            Добър 4.00 се поставя на писмена работа, в която е разгледано основното съдържание, но анализът е ограничен по отношение на дълбочина и обхват, преобладават констатации на фактите, липсват изводи и обобщения. Допуснати са правописни, фактологични грешки.

            Среден 3.00се поставя на писмена работа, в която не е обхванато цялото съдържание на темата, нарушена е логическата последователност на изложението. Анализът е заменен просто с констативност. Съществуват сериозни фактологичнии правописни грешки.

            Слаб 2.00се поставя, когато не се познава съдържанието на темата. Допуснато е отклоняване от съдържанието. Има груби фактологични грешки.

 

ІІІ. УЧЕБНИК: Биология и здравно образование, изд.Анубис

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ:

 

1.Електричен заряд  и електричен ток. Електрично напрежение.

2. Закон на Ом.Електрично съпротивление

3.Последователно и успоредно свързване на консуматори.

4.Електрична енергия. Закон на Джаул – Ленц.

5.Мощност на електричния ток.

6. Магнитно действие на тока, който тече по намотка. Електромотор.

7.Светлина. Отражение и пречупване на светлината.

8. Пьлно вьтрешно отражение. Спектьр на светлината

9.Плоско  огледало. Сферични огледала. Лещи.

10.Окото като оптичен уред.

11.Трептения. Звук.

12.Строеж на  атома и атомното ядро. Радиоактивност.

13.Слънчева система.

14.Слънце и звезди.

15.Галактики.

 

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ:

 

            Отличен 6.00се поставя на писмена работа, в която е налице задълбочено излагане на фактите, в логическа последователност, придружено с необходимия коментар и анализ. Не са допуснати съществени правописни, фактологически грешки.

            Много добър 5.00 се поставя на писмена работа, в която фактите са изложени в логическа последователност, но са допуснати някои фактологични и правописни грешки или при някои факти и явления анализът не е направен задълбочено.

            Добър 4.00 се поставя на писмена работа, в която е разгледано основното съдържание, но анализът е ограничен по отношение на дълбочина и обхват, преобладават констатации на фактите, липсват изводи и обобщения. Допуснати са правописни и фактологични грешки.

            Среден 3.00се поставя на писмена работа, в която не е обхванато цялото съдържание на темата, нарушена е логическата последователност на изложението. Анализът е заменен просто с констативност. Съществуват сериозни фактологични, правописни грешки.

            Слаб 2.00се поставя, когато не се познава съдържанието на темата. Допуснато е отклоняване от съдържанието. Има груби фактологични грешки.

 

ІІІ. УЧЕБНИК: Физика и астрономия, изд. Булвест

 

 

 

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

 

 

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ:

 

1.Химични знаци. Химични формули. Валентност

2.Наименование на веществата. Химични уравнения.

3. Натрий. Натриева основа. Основи.

4.Алкална група. Прости вещества. Алкални елементи – химични съединения.

5.Хлор.Хлороводород.

6. Солна киселина.Киселини.

7.Халогенна група. Прости вещества.

8.Химични съединения на халогенните елементи

9.Периодичен закон и периодична система.

10.Закономерности впериодичната система.

11.Топлинни ефекти при химичните реакции.

12.Скорост на химичните реакции.

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ЗП И ЗИП:

 

            Отличен 6.00се поставя на писмена работа, в която е налице задълбочено излагане на фактите, в логическа последователност, придружено с необходимия коментар и анализ. Не са допуснати съществени правописни, фактологически грешки.

            Много добър 5.00 се поставя на писмена работа, в която фактите са изложени в логическа последователност, но са допуснати някои фактологични и правописни грешки или при някои факти и явления анализът не е направен задълбочено.

            Добър 4.00 се поставя на писмена работа, в която е разгледано основното съдържание, но анализът е ограничен по отношение на дълбочина и обхват, преобладават констатации на фактите, липсват изводи и обобщения. Допуснати са правописни и фактологични грешки.

            Среден 3.00се поставя на писмена работа, в която не е обхванато цялото съдържание на темата, нарушена е логическата последователност на изложението. Анализът е заменен просто с констативност. Съществуват сериозни фактологични, правописни грешки.

            Слаб 2.00се поставя, когато не се познава съдържанието на темата. Допуснато е отклоняване от съдържанието. Има груби фактологични грешки.

 

ІІІ. УЧЕБНИК: Химия и опазване на околната среда, изд.Педагог

 

 

МУЗИКА

 

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ:

 

Писмена част

1.                  Музиката в древните култури. Средновековие.

2.                  Ренесанс. Възраждането в България.

3.                  Европейски класицизъм. Барок.

4.                  Музикална Европа през 19 век.

5.                  Музикалната култура на САЩ на границата на 19 -20 век.

6.                  Афро-американската музика – 20 век.

7.                  Опера. Оперета. Балет. Мюзикъл. Стил.

8.                  Инструментални жанрове. Сонатна форма.

9.                  Рокендрол. Сериозната и популярната музика в 20 век.

10.              Медии и технологии. Музиката в съвременната глобализация.

 

Практическа част

1. Изпей тема от канон; ария на Орфей; „Пролет” – 1 ч.; Моцарт – 1 тема из 1 част на Симфония № 40; романтична творба;

2.Предпочитана песен от училищния репертоар; друга песен

 

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ:

            Изпитът се състои от два компонента. Първият изисква писмен отговор на тема от конспекта по избор, който се оценява въз основа на следните критерии:

             Отличен 6.00 се поставя на писмена работа, в която е налице задълбочено излагане на фактите, в логическа последователност, придружено с необходимия коментар и анализ. Не са допуснати съществени правописни, фактологически грешки.

            Много добър 5.00 се поставя на писмена работа, в която фактите са изложени в логическа последователност, но са допуснати някои фактологични, и правописни грешки или при някои факти и събития анализът не е направен задълбочено.

            Добър 4.00 се поставя на писмена работа, в която е разгледано основното съдържание, но анализът е ограничен по отношение на дълбочина и обхват, преобладават констатации на фактите, липсват изводи и обобщения. Допуснати са правописни, фактологични грешки.

            Среден 3.00 се поставя на писмена работа, в която не е обхванато цялото съдържание на темата, нарушена е логическата последователност на изложението. Анализът е заменен просто с констативност. Съществуват сериозни фактологичнии правописни грешки.

            Слаб 2.00 се поставя, когато не се познава съдържанието на темата. Допуснато е отклоняване от съдържанието. Има груби фактологични грешки.

Втората част е свързана с изпълнение на песен, по избор от конспекта. Крайната оценка е средноаритметична от двете.

 

ІІІ. УЧЕБНИК: Музика, изд. Анубис

 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

 

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ:

Писмена част

1.Изкуство на ренесанса в Италия

2.Ренесанса в страните от северна Европа

3.Изкуство на Българското възраждане

Практическа част

1.Рисуване на улица със сгради(с една убежна точка)

2.Рисуване на натюрморт от натура(в топли,студени или контрастни цветове)

3.Рисуване на природен пейзаж

4.Рисуване на фигурална композиция на тема „На пазар”

5.Проект на нефигурално декоративно пано

6.Създаване на идеен проект на предмет от бита

7.Проект за витраж

8.Рисуване на герой или същество на тема фентъзи

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ:

            Оценката по изобразително изкуство има дидактически и естетически показатели.

            Дидактическите показатели се отнасят до изпълнението на поставените учебно-практически задачи и до усвояването на определени теоретични знания за изобразителното изкуство, които съответсвуват на Държавните образователни изисквания.

            Естетическите показатели отразяват качествените характеристики на възрастовите и индивидуалните творчески прояви на ученика. Оценката по изобразително изкуство е комплексна - средноаритметична от двете.

ІІІ. УЧЕБНИК: Изобразително изкуство, изд. Анубис

 

ТЕХНОЛОГИИ

 

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ:

1.                  Електрически вериги, компоненти, връзки и схеми.

2.                  Електронни елементи и схеми.

3.                  Технически средства за измерване и контрол.

4.                  Градивни елементи на техническите обекти и системи.

5.                  Обработваща и монтажна техника.

6.                  Професионални дейности при разработване и експлоатация на технически обекти.

7.                  Материали – произход и приложение.

8.                  Свойства на материалите с техническо значение.

9.                  Технически устройства и системи за комуникация.

10.              Компютърни системи. Основни компоненти.

11.              Устройства за автоматичен контрол, управление и регулиране.

12.              Компютърът в проектирането и информационното осигуряване на технически    обекти и системи.

13.              Проектиране на технически обекти.

14.              Основи на конструирането.

15.              Технология и технологични процеси.

16.       Техническо документиране и стандартизация.

 

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ:

             Отличен 6.00 се поставя на писмена работа, в която е налице задълбочено излагане на фактите, в логическа последователност, придружено с необходимия коментар и анализ. Не са допуснати съществени правописни, фактологически грешки.

            Много добър 5.00 се поставя на писмена работа, в която фактите са изложени в логическа последователност, но са допуснати някои фактологични, и правописни грешки или при някои факти и събития анализът не е направен задълбочено.

            Добър 4.00 се поставя на писмена работа, в която е разгледано основното съдържание, но анализът е ограничен по отношение на дълбочина и обхват, преобладават констатации на фактите, липсват изводи и обобщения. Допуснати са правописни, фактологични грешки.

            Среден 3.00 се поставя на писмена работа, в която не е обхванато цялото съдържание на темата, нарушена е логическата последователност на изложението. Анализът е заменен просто с констативност. Съществуват сериозни фактологичнии правописни грешки.

            Слаб 2.00 се поставя, когато не се познава съдържанието на темата. Допуснато еотклоняване от съдържанието. Има груби фактологични грешки.

 

ІІІ. УЧЕБНИК: Технологии, изд. Бит и техника Варна

 

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

 

 

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ:

1. Бягане на 50 м.

2. Скок дължина от място.

3. Хвърляне на плътна топка.

4. Бягане на 600 м.

5. Коремни преси.

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ:

 

Изпитът по ФВС е само практически. Критерии за оценяване са в съответствие с Приложение № 5 от Указание по физкултура и спорт 1995/1996 г.