седмична програма 5-8 клас

Детайли
     

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ГЕОРГИ РАЙЧЕВ" ГР.СТАРА ЗАГОРА

 

     

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП -  II  срок на учебната 2015 - 2016 година

 

 

 

 

5 а

5 б

6

7 а

7 б

8

 

понеде

1

Музика

Английски език

Инф.технологии

Физ.възп.и спорт

История и цивил.

Химия и ООС

 

2

Бълг.език и л-ра

Музика

Физ.възп.и спорт

История и цивил.

Биология и ЗО

Бълг.език и л-ра

 

3

Физ.възп.и спорт

Математика

Бълг.език и л-ра

Биология и ЗО

Математика

Бълг.език и л-ра

 

4

Английски език

ФВС ЗИП

Дом.тех.и иконо.

Математика

Изобр.изкуство

История и цивил

 

5

Математика

Човекът и прир.

История и цивил.

Технологии

Бълг.език и л-ра

Математика

 

6

История и цивил.

Бълг.език и л-ра

Математика

Инфор.технолог

Физ.възп.и спорт

Изобр.изкуство

 

7

ФВС -допъл. час

 

 

 

 

 

 

вторн

1

Бълг.език и л-ра

Човекът и прир.

Музика

Бълг.език и л-ра

Математика

Бълг.език и л-ра

 

2

Бълг.език и л-ра

Бълг.език и л-ра

Математика

Изобр.изкуство

Музика

Биология и ЗО

 

3

Математика

Английски език

Човекът и прир.

Английски език

Бълг.език и л-ра

Физ.възп.и спорт

 

4

География

Дом.тех.и иконом.

Физ.възп.и спорт

Английски език

Биология и ЗО

Математика

 

5

Човекът и прир.

География

Английски език

Математика

Б.език и л-раЗИП

Английски език

 

6

Изобр.изкуство

Математика

География

МатематикаЗИП

Английски език

Технологии

 

7

 

ФВС -допъл. час

 

 

 

 

 

сряда

1

Човекът и прир.

Математика

Бълг.език и л-ра

Бълг.език и л-ра

Технологии

Музика

 

2

Изобр.изкуство

История и цивил.

Бълг.език и л-ра

Музика

Химия и ООС

Бълг.език и л-ра

 

3

Бълг.език и л-ра

Инф.технологии

Математика

История и цивил.

Английски език

Биология и ЗО

 

4

Математика

Дом.тех.и иконом.

Инф.технолЗИП

Химия и ООС

Изобр.изкуство

Английски език

 

5

ФВС ЗИП

Бълг.език и л-ра

Английски език

Б.език и л-раЗИП

Физика

География и икон

 

6

История и цивил.

Физ.възп.и спорт

Дом.тех.и икон.

Английски език

МатематикаЗИП

Физика

 

7

Час на класа

Час на класа

Час на класа

ФВС -допъл. час

Час на класа

Час на класа

 

8

 

 

 

 

ФВС -допъл. час

 

 

четвър

1

Бълг.език и л-ра

Изобр.изкуство

Музика

Физ.възп.и спорт

Математика

Бълг.език и л-ра

 

2

Музика

Бълг.език и л-ра

Бълг.език и л-ра

Математика

Бълг.език и л-ра

ФВС ЗИП

 

3

Английски език

Бълг.език и л-ра

Математика

География и икон

Физика

Математика

 

4

Дом.техн.и икон

Физ.възп.и спорт

Английски език

Бълг.език и л-ра

География и икон

Английски език

 

5

Математика ЗИП

История и циви

Човекът и приро

Изобр.изкуство

Физ.въз.и спЗИП

Инф.технологии

 

6

Б.език и л-раЗИП

МатематикЗИП

Б.език и л-раЗИП

Физика

Английски език

Б.език и л-раЗИП

 

7

 

 

ФВС -допъл. час

Час на класа

 

 

 

петък

1

Инфор.технолог

География

МатематикаЗИП

Бълг.език и л-ра

Физ.възп.и спорт

Музика

 

2

Физ.възп.и спорт

Музика

История и цивил.

Бълг.език и л-ра

Математика

Математика

 

3

Математика

Английски език

Физ.възп.и спорт

Физика

История и цивил

Инф.технолоЗИП

 

4

География

Математика

Човекът и прир.

Математика

Бълг.език и л-ра

Физ.възп.и спорт

 

5

Дом.техн.и икон

Изобр.изкуство

Бълг.език и л-ра

ФВС ЗИП

Бълг.език и л-ра

Химия и ООС

 

6

Английски език

Б.език и л-раЗИП

Изобр.изкуство

Биология и ЗО

Информ.техноло

География и икон

 

7

 

 

 

 

 

ФВС -допъл. час

   
© ALLROUNDER